Konstytucja szczepu

KONSTYTUCJA
44 Szczepu Harcerskiego „KRZEMIEŃ”
im. hm. Floriana Marciniaka

[Konstytucja przyjęta przez Radę Szczepu w listopadzie 2018 r.]

Konstytucja Szczepu jest najważniejszym dokumentem kształtującym jego oblicze. Opisuje strukturę i reguluje pracę szczepu. Z konstytucją szczepu muszą być zgodne konstytucje i regulaminy powstające w jednostkach należących do szczepu.

I. NAZWA SZCZEPU I MIEJSCE DZIAŁANIA

1. 44 Szczep Harcerski „KRZEMIEŃ” im. hm. Floriana Marciniaka (dalej zwany 44 SH) działa w Hufcu ZHP Gniezno im. Bolesława Chrobrego.

2. 44 SH kontynuuje tradycje 4 Drużyny Harcerzy im. Stefana Batorego i wywodzącego się z niej IV Szczepu Harcerskiego im. Szarych Szeregów.

3. 44 SH nosi imię pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów hm. Floriana Marciniaka. To samo imię noszą drużyny należące do 44 SH. Nazwa szczepu – „Krzemień” – pochodzi od pseudonimu patrona szczepu i jest równocześnie nazwą 44 Drużyny Wędrowniczej, która stworzyła szczep.

4. 44 SH działa w Gnieźnie na terenie osiedla „Tysiąclecia” i współpracuje z Szkołami Podstawowymi nr 6, 7 i 9. Za zgoda Komendy Hufca może działać w innych miejscowościach poza Gnieznem.

II. STRUKTURA SZCZEPU

5. W skład 44 Szczepu Harcerskiego wchodzą:

 • 44 Gromada Zuchowa „Tropiciele Tajemnic” (44 GZ)
 • 44 Drużyna Harcerek „Puchacze” im. hm. Floriana Marciniaka (44 DHk),
 • 44 Drużyna Harcerzy „Baszta” im. hm. Floriana Marciniaka (44 DHy),
 • 44 Drużyna Harcerska „Buki” im. hm. Floriana Marciniaka,(44 DH),
 • 44 Drużyna Harcerek Starszych „Biała Róża” im. hm. Floriana Marciniaka (44 DHkS),
 • 44 Drużyna Harcerzy Starszych „Kolumbowie” im. hm. Floriana Marciniaka (44 DHyS),
 • 44 Drużyna Wędrownicza „Krzemień 66” im. hm. Floriana Marciniaka (44 DW),
 • 10 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zawiszacy” (10WDH),
 • 10 Gromada Zuchowa „Wesołe Słoneczka” (10GZ),
 • Krąg Instruktorski „Bractwo” (KI).

6. Poszczególne jednostki szczepu działające w Gnieźnie zapewniają funkcjonowanie ciągu wychowawczego.

 • Zuchy należą do 44 GZ. Po ukończeniu trzeciej klasy SP są przekazywane do DHk i DHy.
 • Harcerki należą do 44 DHk, a harcerze do 44 DHy. Po ukończeniu 6 klasy SP przechodzą do DHkS i DHyS.
 • Harcerki starsze należą do 44 DHkS, a harcerze starsi do 44 DHyS. Po ukończeniu 1 klasy szkoły ponadpodstawowej przechodzą do 44 DW.
 • Wędrownicy (uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci) należą do 44 DW „Krzemień 66”.
 • Instruktorzy należą do KI „Bractwo”.

Jednostki organizacyjne działające poza Gnieznem wchodzą w skład szczepowego ciągu wychowawczego na następujących zasadach:

 • Harcerze i harcerski z SP w Szczytnikach Duchownych należą do 44 DH „Buki”. Po ukończeniu nauki w 6 klasie SP przechodzą do 44 DHkS i 44 DHyS.
 • Zuchy z SP w Żydowie należą do 10 GZ „Wesołe Słoneczka. Po ukończeniu trzeciej klasy SP są przekazywane do 10 WDH.
 • Harcerze, harcerze starsi, harcerski i harcerki starsze z SP w Żydowie należą do 10 WDH „Zawiszacy”. Po ukończeniu pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej przechodzą do 44 DW.

Zgodnie z cechującą metodę harcerską indywidualnością, decyzja o przejściu każdego harcerza między drużynami może być odmienna od powyższych zasad (szczególnie jeżeli chodzi o wiek). Decyzje w sprawie przejścia zastępów i harcerzy między drużynami podejmuje Rada Szczepu.

III. WŁADZE SZCZEPU

7. Najwyższą władzą 44 Szczepu Harcerskiego jest RADA SZCZEPU. W skład Rady Szczepu wchodzą:

 • komendant 44 SH i zastępcy komendanta,
 • drużynowi, wicedrużynowi, przewodniczący KI, zastępca przewodniczącego KI,
 • kwatermistrz, skarbnik, szef promocji,
 • z głosem doradczym zastępowi i przyboczni (nie biorą udziału w głosowaniach, nie są liczeni do kworum),
 • inni funkcyjni szczepu o ile taką decyzję podejmie Rada Szczepu.

8. Rada Szczepu zbiera się co najmniej raz na kwartał. Wszystkie uchwały podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności powyżej połowy ogólnej liczby członków Rady.

9. Rada Szczepu podejmuje uchwały w sprawach ważnych dla funkcjonowania wspólnoty, a w szczególności:

 • zatwierdza plany pracy szczepu na rok harcerski;
 • zatwierdza roczny budżet szczepu,
 • przyjmuje obowiązujące w szczepie regulaminy;
 • raz do roku dokonuje wyboru komendanta szczepu,
 • opiniuje i zatwierdza nowych funkcyjnych w szczepie według następującej procedury:
 • drużynowi – na wniosek dotychczasowego drużynowego lub komendanta szczepu (w przypadku drużynowego DW na wniosek Kręgu Rady Krzemienia) Rada wyraża opinię i wnioskuje do Komendy Hufca ZHP Gniezno o mianowanie;
 • wicedrużynowi – na wniosek drużynowego Rada Szczepu wyraża zgodę na mianowanie, a mianuje ich w swoim rozkazie Komendant Szczepu,
 • przyboczni – na wniosek drużynowego Rada Szczepu wyraża zgodę na mianowanie, a mianuje ich w swoim rozkazie odpowiedni drużynowy,
 • funkcyjni szczepu – na wniosek Komendanta Szczepu Rada Szczepu wyraża zgodę na mianowanie,
 • zastępowi – na wniosek drużynowego Rada Szczepu opiniuje, a mianuje ich w swoim rozkazie drużynowy.
 • podejmuje inne decyzje wynikające z. przepisów obowiązujących w szczepie.

10. Komenda szczepu jest zespołem instruktorskim przy pomocy którego komendant kieruje bieżącą działalnością szczepu. Do jej zadań w szczególności należy.

 • opracowanie rocznego budżetu szczepu oraz budżetów imprez,
 • opracowanie planów pracy szczepu,
 • opracowanie obowiązujących w szczepie regulaminów.

11. W skład komendy wchodzą:

 • komendant szczepu,
 • zastępcy komendanta,
 • inni funkcyjni powołani do komendy przez komendanta szczepu.

IV. FUNKCYJNI SZCZEPU

12. Radzie i komendzie przewodniczy i kieruje pracami środowiska KOMENDANT KRZEMIENIA. Reprezentuje on Szczep na zewnątrz i jest odpowiedzialny za pracę 44 SH przed Komendą Hufca ZHP Gniezno. Komendant kieruje szczepem przy pomocy zastępców i innych funkcyjnych szczepu.

13. Komendantem Krzemienia jest instruktor, co najmniej w stopniu podharcmistrza, powołany przez Radę 44 SH na roczną kadencję. Wybory odbywają się w czasie trwania letniego obozu szczepu, a kadencja rozpoczyna się 1 września. Jeżeli wybór szczepowego nie jest możliwy na obozie wybory odbywają się między 15 czerwca a 31 sierpnia. Wybory Komendanta Szczepu przeprowadza Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego.

14. Zastępcami komendanta do spraw pionów są instruktorzy, którzy kierują pracą wychowawczą w pionie męskim i żeńskim.

15. Drużynowi i wicedrużynowi kierują pracą wychowawczą w drużynach.

16. Drużynowymi są instruktorzy, którzy ukończyli kurs drużynowych odpowiedniej grupy wiekowej. W uzasadnionych przypadkach drużynowymi mogą być wędrownicy nie będący instruktorami, ale przygotowani do pełnienia funkcji.

17. Wicedrużynowym może zostać osoba w stopniu minimum przewodnika. Do września 2019 wicedrużynowymi mogą zostać wędrownicy i członkowie starszyzny z otwartą próbą przewodnikowską.

V. SYMBOLE I OBRZĘDOWOŚĆ KRZEMIENIA

18. Symbolami 44 Szczepu Harcerskiego Krzemień są:

 • czarny rogal z nazwą szczepu,
 • plakietka z nietoperzem i nazwa szczepu,
 • bordowy beret,
 • ciemnozielona chusta.
  Szczegółowe zasady stosowania symboli Krzemienia określa Rada Szczepu.

19. W Szczepie obowiązuje Regulamin Mundurowy Krzemienia – stanowiący rozwinięcie i doprecyzowanie Regulaminu Mundurowego ZHP.

20. Nazwy zastępów i numeracja są zatwierdzane przez Radę Szczepu. Nazwy nawiązują do tradycji Szarych Szeregów. W szczepie obowiązuje jednolita numeracja zastępów.

21. Plakietkę szczepu mają prawo nosić na mundurze pełnoprawni członkowie Krzemienia. By stać się pełnoprawnym członkiem szczepu trzeba odbyć „próbę Krzemienia”. Po pozytywnym zakończeniu próby otrzymuje się plakietkę szczepu (rogal Krzemienia).

22. Starszyzna Krzemienia to najbardziej doświadczeni członkowie środowiska, którzy czują się współodpowiedzialni za działanie szczepu. Członkowie starszyzny mają prawo być informowani o wszystkim co dzieje się w szczepie, mogą pełnić wszystkie funkcje w 44 SH oraz brać udział w Radach Szczepu z głosem doradczym.
Po to, by stać się starszyzną Krzemienia:

 • trzeba być pełnoprawnym członkiem szczepu;
 • przygotować się do pełnienia funkcji (skończyć odpowiedni kurs);
 • objąć funkcję co najmniej zastępowego i pełnić ją co najmniej przez trzy miesiące,
 • zrealizować zadanie powierzone przez komendanta szczepu.

Po pozytywnej ocenie pracy przez Radę Szczepu składa się Zobowiązanie Krzemienia i uzyskuje prawo do noszenia chusty starszyzny Krzemienia (chusta ciemnozielona z czarnym obszyciem i wyhaftowanym godłem szczepu).

23. Chusty oraz rogale nadawane są przede wszystkim na obozie letnim, podczas urodzin szczepu i podczas wizyty w Forcie VII.

V. GOSPODARKA SZCZEPU

24. KRZEMIEŃ posiada sprzęt i finanse zarządzane przez zastępcę (lub zastępców) Komendanta Szczepu ds. logistycznych i finansowych.

25. Sprzęt Krzemienia:

 • jest pod opieką kwatermistrza szczepu;
 • część sprzętu znajduje się pod opieką kwatermistrzów drużyn (tworzą oni zespół kwatermistrzowski);
 • całość sprzętu użytkowanego w Krzemieniu należy do szczepu.

26. Finanse Krzemienia:

 • są pod opieką skarbnika szczepu;
 • pochodzą z corocznej składki jednostek tworzących szczep, amortyzacji sprzętu, grantów, akcji zarobkowych i darowizn;
 • składki członkowskie ZHP oraz pieniądze wypracowane przez drużyny są zarządzane przez skarbników drużyn.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

27. Konstytucja 44 SH „Krzemień” jest przyjmowana przez Radę Szczepu. Poprawki do konstytucji są przyjmowane w miarę ich zgłaszania na spotkaniach Rady Szczepu. Do przyjęcia konstytucji i poprawek konieczna jest obecność Komendanta Krzemienia i ¾ uprawnionych do zasiadania w Radzie Szczepu z głosem decydującym.