Polityka Prywatności

Szanowne Druhny i Druhowie,
Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie unijne, regulujące ochronę danych osobowych oraz swobodny przepływ danych osobowych w Unii Europejskiej (tzw. RODO). Poniżej przedstawiamy Wam informacje dotyczące wykorzystania Waszych danych osobowych w związku z subskrypcją naszego newslettera.

Administrator Waszych danych osobowych.
Administratorem Waszych danych osobowych jest 44 Szczep Harcerski Krzemień – dalej zwany: „Szczep”.
Wyjaśniamy przy tym, że administrator danych osobowych, zgodnie z definicją zawartą w RODO, to podmiot, która ustala cele i sposoby wykorzystania danych osobowych.

Kontakt z Szczepem w sprawach dotyczących danych osobowych.
Możecie napisać do nas wiadomość e-mail na adres 44krzemien@zhp.net.pl

Cele wykorzystywania danych osobowych.
Wykorzystujemy Wasze dane osobowe, a mianowicie adres e-mail, w celu wysyłki newslettera zawierającego informacje o tym, co ważnego i ciekawego dzieje się w naszym harcerstwie.

Podstawa prawna wykorzystania danych osobowych.
Wykorzystujemy Wasze dane osobowe na podstawie zgody, którą wyraziliście przez podanie adresu email oraz kliknięcie przycisku „Subskrybuj” (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uznajemy, że w ten sposób
wyraziliście zgodę na wykorzystanie Waszych danych osobowych.

Podanie nam danych osobowych jest konieczne.
Podanie Waszych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednakże jest niezbędnym warunkiem świadczenia usługi newslettera. Nie znając Waszych adresów e-mail, nie moglibyśmy bowiem rozsyłać newslettera.

Wasze uprawnienia względem danych osobowych.
W związku z wykorzystywaniem przez nas Waszych danych osobowych możecie domagać się od
nas:

 • dostępu do Waszych danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Wasze dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii Waszych danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z wykorzystaniem tych danych (na podstawie art. 15
  RODO),
 • kopii Waszych danych osobowych, których sami nam dostarczyliście, i przekazania tej kopii bądź Wam samym, bądź innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (na podstawie art. 20
  RODO),
 • sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie
  art. 16 RODO),
 • usunięcia wszystkich lub niektórych Waszych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadła podstawa prawna wykorzystywania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zaprzestania przez nas wysyłki newslettera albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
 • ograniczenia wykorzystania Waszych danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Was roszczeń; na skutek ograniczenia wykorzystania danych osobowych zaprzestaniemy tymczasowo wysyłki newslettera,
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przewarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (na podstawie art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Macie również prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Państwa danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możecie wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Okres przechowywania Waszych danych osobowych.
Przechowujemy Wasze dane osobowe do momentu wycofania zgody na subskrypcję Newslettera. Po jej wycofaniu Wasze adresy e-mail nie będą już dłużej wykorzystywane do tego celu, a jeżeli nie podaliście tego samego adresu e-mail do korzystania z innych usług w ZHP, Wasz adres e-mail zostanie całkowicie usunięty z naszej bazy.